Tình hình doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng và quay trở lại hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015

I. Tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2015

- Về tình hình chung: 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2015 của cả nước là 6.962 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giải thể tăng 4,2%).

  

 

Thống kê theo Quý, số doanh nghiệp giải thể trong Quý III/2015 là 2.254 doanh nghiệp tăng 5,2% so với Quý II/2015 (2.143 doanh nghiệp), giảm 12,1% so với Quý I/2015 (2.565 doanh nghiệp) và giảm 1% so với cùng kỳ năm 2014 (2.276 doanh nghiệp).

+ Số doanh nghiệp giải thể theo loại hình doanh nghiệp:

Trong tổng số doanh nghiệp giải thể, có 2.519 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 36,2%; 1.897 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 27,2%; 1.510 doanh nghiệp tư nhân chiếm 21,7% và 1.036 công ty cổ phần chiếm 14,9%.

Số lượng doanh nghiệp giải thể theo quy mô vốn:

Theo số liệu tại Bảng 1 cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2015 số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,5% trên tổng số doanh nghiệp giải thể (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 94,1%). Điều này phần nào cho thấy rằng nhờ có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn, những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thường có độ ổn định và sức chống chọi với khó khăn cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ.

 

 

Về tình hình doanh nghiệp giải thể theo vùng lãnh thổ:

Biểu đồ 2: Số doanh nghiệp giải thể theo vùng lãnh thổ (Đơn vị: DN)

Phân theo vùng lãnh thổ, trong 9 tháng đầu năm 2015 tình hình doanh nghiệp đăng ký giải thể giảm tại một số vùng so với cùng kỳ năm trước, gồm có: Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ giảm nhiều nhất là 14,6%, tiếp đó là Đông Nam Bộ giảm 6,8% và Đồng bằng Sông Cửu Long giảm 5,1%.

Ngược lại với các vùng trên, các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp đăng ký giải thể tăng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 1,4%, Đồng bằng Sông Hồng tăng 16,9% và Tây Nguyên tăng 40,9%.

- Về tình hình doanh nghiệp giải thể theo ngành, lĩnh vực hoạt động:

Trong 9 tháng đầu năm 2015, chỉ có duy nhất lĩnh vực Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là có số doanh nghiệp giải thể không thay đổi với với cùng kỳ năm trước. Một số ngành, lĩnh vực có tình hình doanh nghiệp giải thể tăng, bao gồm: Thông tin và truyền thông tăng 130,9%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 75,8%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga tăng 41,9%; Giáo dục và đào tạo tăng 24,8%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ, tư vấn; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 16,6%; Xây dựng tăng 2,1% và Vận tải kho bãi tăng 2,0%. Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước.

 

II. Tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2015

- Về tình hình chung:

Trong 9 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước là 47.604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: 12.437 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 35.167 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng 15,6%).

+ Số doanh nghiệp tạmngừng hoạt động theo loại hình doanh nghiệp:

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, có 17.183 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 36,096%; có 15.398 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,346%; có 5.738 doanh nghiệp tư nhân chiếm 12,056%; có 9.284 công ty cổ phần chiếm 19,5% và 1 công ty hợp danh chiếm 0,002%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động theo quy mô vốn:

Theo số liệu tại Bảng 2 cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2015 số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,7% trên tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 92,2%).

 

- Về tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động theo vùng lãnh thổ:

Trong 9 tháng đầu năm 2015 tất cả các vùng trong cả nước đều có tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 56,7%, tiếp đến là Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 41,2%, Tây Nguyên tăng 32,8%, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 24,2%, Đồng bằng Sông Hồng tăng 17,5% và Đông Nam Bộ tăng 2,0%.

- Về tình hình doanh nghiệptạmngừng hoạt động theo ngành, lĩnh vực hoạt động:

Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2015 cho thấy duy nhất có lĩnh vực Kinh doanh bất động sản là có tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, các ngành khác đều có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 103,5%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 46,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 28,0%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 24,8%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga tăng 24,3%; Giáo dục và đào tạo tăng 21,4%...

 

III. Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 9 tháng đầu năm 2015

Trong 9 tháng đầu năm 2015, cả nước có 12.848 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các giải pháp của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương được ban hành đã phát huy tác dụng và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phát triển. 

Biểu đồ 6: Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo Quý

Thống kê theo Quý, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong Quý III/2015 là 4.341 doanh nghiệp tăng 27,2% so với Quý II/2015 (3.413 doanh nghiệp), giảm 14,8% so với Quý I/2015 (5.094 doanh nghiệp) và tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Về tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo vùng lãnh thổ: 

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở một số vùng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 64,2%; tiếp đến là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 49,9%; Tây Nguyên tăng 32,6% và Trung du và miền núi phía Bắc tăng 27,1%. Ngược lại với các vùng nói trên, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tại các vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng giảm lần lượt là 4,4% và 2,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Về tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo ngành,lĩnh vực hoạt động:

Trong 9 tháng đầu năm 2015, phân theo ngành, lĩnh vực hoạt động cho thấy số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm ở một số ngành so với cùng kỳ năm trước là: Hoạt động dịch vụ khác giảm 16,5%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác giảm 5,6% và Kinh doanh bất động sản giảm 0,9%. Ở chiều ngược lại, một số ngành có tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng, bao gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 54,5%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 50%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 39,4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga tăng 26,6%...

 

Nguyễn Thu Hà

(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)

Bình luận

Change title to update and save instantly!