Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2017

1. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước

- Về tình hình chung:

Trong tháng 01 năm 2017, cả nước có thêm 8.990 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 90.283 tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 52,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ (So sánh 2016/2015: doanh nghiệp tăng 21,2%; vốn tăng 87,01%).  

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 01 đạt 10 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01 là 104.062 lao động, giảm 16,1% so với cùng kỳ.  

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 01 năm 2017 là 204.919 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 90.283 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 114.636 tỷ đồng.

Như vậy, tình hình đăng ký doanh nghiệp kể từ sau khi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (01/7/2015) đã có những chuyển biến tích cực với số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng đáng kể và số vốn tăng cao, đặc biệt là tăng cao trong tháng 01 năm 2017 với số doanh nghiệp là 8.990 doanh nghiệp và vốn đăng ký là 90.283 tỷ đồng. 

 

- Theo loại hình doanh nghiệp:

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, thì trong tháng 01 năm 2017 công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 31,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 6,9 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân là 1,4 tỷ đồng/doanh nghiệp và công ty hợp danh là 1,0 tỷ đồng/doanh nghiệp. So sánh với cùng kỳ, cho thấy tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp của loại hình doanh nghiệp tư nhân và loại hình công ty hợp danh giảm; trong khi đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp còn lại đều tăng. 

- Theo vùng lãnh thổ:

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01 năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ tại Biểu đồ 2 cho thấy:   

+ Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, một số vùng có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm: Đông Nam Bộ có 3.895 doanh nghiệp, tăng 15,4%; Đồng bằng Sông Hồng có 2.579 doanh nghiệp, tăng 9,1% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 731 doanh nghiệp, tăng 4,3%; ngược lại, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 1.176 doanh nghiệp, giảm 7,1%; Tây Nguyên có 250 doanh nghiệp, giảm 1,2% và Trung du và miền núi phía Bắc có 359 doanh nghiệp, giảm 0,3%.

+ Về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, hầu hết các vùng lãnh thổ đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: khu vực Tây Nguyên đăng ký 3.339 tỷ đồng có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 96,6%; tiếp đến là Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 5.970  tỷ đồng, tăng 77,2%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 26.995 tỷ đồng, tăng 74,4%; Đông Nam Bộ đăng ký 41.187 tỷ đồng, tăng 60,5% và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 5.465 tỷ đồng, tăng 3,8%; duy nhất vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 7.327 tỷ đồng, giảm 6,1%;

Xét theo số lượng doanh nghiệp gia tăng thì vùng Đông Nam Bộ vẫn là vùng có số lượng doanh nghiệp gia tăng nhiều nhất là 3.895 doanh nghiệp, tiếp đến là vùng Đồng bằng Sông Hồng với 2.579 doanh nghiệp và các vùng còn lại. Như vậy, có thể thấy vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng vẫn là hai khu vực đầu tầu kinh tế của các nước khi tổng số doanh nghiệp gia tăng của hai khu vực này chiếm 72% tổng số doanh nghiệp thành lập của cả nước. 

Trong tháng 01 năm 2017, tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới chia theo vùng lãnh thổ tăng ở một số vùng so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 8.455 lao động, tăng 31,6%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 18.477 lao động, tăng 8,0% và Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 37.264 lao động, tăng 7,1%. Ngược lại với các vùng trên, các vùng còn lại đều có số lao động đăng ký giảm so với cùng kỳ năm trước lần lượt là Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 11.452 lao động, giảm 49,4%; Đông Nam Bộ đăng ký 26.558 lao động, giảm 35,6% và Tây Nguyên đăng ký 1.856 lao động, giảm 0,5%.

- Theo lĩnh vực hoạt động:

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01 năm 2017 phân theo lĩnh vực hoạt động tại Biểu đồ 4 cho thấy: 

+ Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm ở 02 ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 đó là: Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 66 doanh nghiệp, giảm 18,5% và Dịch vụ lưu trú và ăn uống đăng ký 453 doanh nghiệp, giảm 4,8%. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 312 doanh nghiệp, tăng 75,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 52 doanh nghiệp, tăng 57,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 752 doanh nghiệp, tăng 24,1%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác đăng ký 452 doanh nghiệp, tăng 14,7%;...     

+ Về tỷ lệ vốn đăng ký, thống kê cho thấy một số ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ, bao gồm: Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 112 tỷ đồng, giảm 77,6%; Vận tải kho bãi đăng ký 2.010 tỷ đồng, giảm 39,3%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 1.986 tỷ đồng, giảm 8,7% và Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 10.519 tỷ đồng, giảm 2,4%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016, một số ngành có tỷ lệ tăng cao, cụ thể: Nghệ thuật,vui chơi và giải trí đăng ký 1.510 tỷ đồng, tăng 658,0%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 1.508 tỷ đồng, tăng 455,5%; Khai khoáng đăng ký  2.285 tỷ đồng, tăng 401,2%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác đăng ký 5.230 tỷ đồng, tăng 249,6%;... 

Trong tháng 01 năm 2017, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động đăng ký, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 41.243 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 19.013 lao động; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác là 12.842 lao động; Xây dựng là 9.578 lao động;...

 Nguyễn Thu Hà

 (Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)

Bình luận

Change title to update and save instantly!