Áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích đánh giá thông tin người nộp thuế

Nhằm mục đích thu thập, phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật; chuẩn hóa nội dung các bước công việc, góp phần hiện đại hóa công tác đánh giá NNT, ngày 12/12, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-TCT về áp dụng quản lý rủi ro (QLRR)  trong công tác phân tích thông tin đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn.   
 
 
Theo Quyết định số 2141/QĐ-TCT, việc thu thập, xử lý thông tin dữ liệu NNT được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu của ngành thuế và các nguồn thông tin bên ngoài, bao gồm: cơ sở thông tin về NNT của các quan thuộc ngành tài chính như: hải quan, kho bạc, thanh tra tài chính, uỷ ban chứng khoán, cục quản lý giá và một số cơ quan quản lý nhà nước khác như: thanh tra chính phủ; kiểm toán nhà nước, ngân hàng nhà nước, các bộ quản lý chuyên ngành; từ các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài và thông tin tố cáo trốn thuế, gian lận thuế. 
 
Quyết định 2141/QĐ-TCT quy định rõ, đối với các thông tin do ngành hải quan cung cấp theo quy chế phối hợp, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngành nhận được thông tin, Ban QLRR hoặc đơn vị được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát, chuyển, nhập dữ liệu vào ứng dụng quản lý rủi ro. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin xử lý vi phạm do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến, Bộ phận kê khai và kế toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý DN có trách nhiệm rà soát, nhập thông tin vào ứng dụng. Lãnh đạo phụ trách 2 bộ phận thu thập và xử lý cập nhật có trách nhiệm xác nhận kết quả thu nhập, xử lý thông tin do công chức bộ phận thu thập đề xuất. 
 
Việc đánh giá, phân loại và lựa chọn DN rủi ro được thực hiện tự động trên ứng dụng QLRR của ngành thuế và định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Việc đánh giá phân loại DN sẽ được thực hiện qua 2 bước: lọc các DN dưới 15 tỷ đồng và để đưa ra danh sách các DN có dấu hiệu rủi ro cao. Bước 2 chấm điểm rủi ro cho DN trên cơ sở bộ tiêu chí, chỉ số đã được thiết lập, đồng thời phân loại DN theo 3 hạng: rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Chậm nhất đến ngày 28 hàng tháng, bộ phận QLRR phải chuyển đến bộ phận kiểm tra hóa đơn kết quả nhận dạng DN có mức độ rủi ro cao và kết quả phân loại mức độ rủi ro của DN để phục vụ công tác rà soát, kiểm tra thực tế việc in và sử dụng hóa đơn.
 
Định kỳ 6 tháng và một năm cơ quan thuế cấp dưới có trách nhiệm tổng hợp kết quả công tác QLRR trong việc đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro khi in, phát hành, sử dụng hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế cấp trên bao gồm báo cáo chi tiết tần suất phát sinh các tiêu chí, chỉ số, dấu hiệu nhận diện rủi ro; báo cáo kết quả đạt được, những vướng mắc khó khăn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng QLRR trong công tác đánh giá, lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro trong việc im, phát hành và sử dụng hóa đơn./.
 

Bình luận

Change title to update and save instantly!