Tài liệu hướng dẫn tổ chức, cá nhân (cơ quan chi trả) thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (CƠ QUAN CHI TRẢ) THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2017

                  (Dùng cho giai đoạn thí điểm)

I.Phạm vi áp dụng

 • Tài liệu này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017.

II.Từ viết tắt

 • TCT: Tổng cục Thuế
 • CQT: Cơ quan Thuế
 • ĐKT: Đăng ký thuế
 • QTT: Quyết toán thuế
 • MST: Mã số thuế
 • NNT: Người nộp thuế
 • NPT: Người phụ thuộc
 • TNCN: Thu nhập cá nhân
 • CQCT: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

III.Giải thích từ ngữ

 • Cơ quan chi trả thu nhập (CQCT) là các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền theo quy định tại điểm a.3, khoản 1, điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
 • File dữ liệu QTT: Lưu các thông tin tờ khai, bảng kê quyết toán dạng dữ liệu điện tử theo định dạng chuẩn của TCT ban hành.
 • Hồ sơ quyết toán: Bao gồm các tờ khai, bảng kê quyết toán thuế bằng giấy, có mã vạch hoặc không có mã vạch.
 • HTKK: Là phần mềm của TCT cung cấp cho NNT, nhằm hỗ trợ nhập dữ liệu kê khai thuế và in tờ khai quyết toán có mã vạch, kết xuất file dữ liệu theo định dạng chuẩn cho các loại thuế, trong đó có thuế TNCN.
 • iHTKK: Là phần mềm của TCT cung cấp nhằm hỗ trợ NNT là Doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số nộp hồ sơ khai thuế (trong đó bao gồm các tờ khai quyết toán thuế, TNCN) qua mạng mà không cần gửi tờ khai giấy.
 • eTax: Là hệ thống dịch vụ thuế điện tử sẽ dần thay thế hệ thống iHTKK nhằm hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức có chữ ký số; tổ chức, cá nhân không sử dụng chữ ký số. Đối với NNT có sử dụng chữ ký số nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thì không cần gửi hồ sơ giấy.
 • Phần mềm Kế toán, Quản lý nhân sự (gọi tắt là QLNS): Là các ứng dụng phần mềm kế toán, nhân sự, tiền lương, hoặc các phần mềm hỗ trợ kê khai khác mà các CQCT đang sử dụng và có các tính năng kết xuất thông tin quyết toán thuế TNCN ra các tệp dữ liệu điện tử theo định dạng chuẩn của CQT và hỗ trợ chức năng in các tờ khai quyết toán thuế TNCN và bảng kê.

 

IV.Phạm vi áp dụng

 • Tài liệu này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho các  cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, hoa hồng đại lý xổ số, bảo hiểm và các hoa hồng bán hàng, dịch vụ khác, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quền thương mại, trúng thưởng và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú có trách nhiệm phải quyết toán thuế TNCN năm 2017, hoặc khai quyết toán thuế TNCN nộp chậm, điều chỉnh cho các kỳ tính thuế 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 • Các mẫu biểu kê khai quyết toán thuế TNCN bao gồm các mẫu biểu quy định như sau:

 

Kỳ tính thuế

Đối tượng

Mẫu tờ khai

Cách thực hiện

Theo quy định của Thông tư

Tổ chức sử dụng chữ ký số

Tổ chức không sử dụng chữ ký số

Từ 2015 – đến nay

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập có tính

chất tiền lương, tiền công

05/QTT-TNCN

 1.  
 2.  
 3.  

05/DS-TNCN

- Kê khai, nộp tờ khai trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn)

- Kê khai và nộp tờ khai trên hệ thống eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) (Phân hệ dành cho tổ chức không dùng chữ ký số) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) (Phân hệ dành cho tổ chức không dùng chữ ký số)

Thông tư 92/2015/TT- BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

2014,

2013,

2012,

2011,

2010,

2009

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập có tính

chất tiền lương, tiền công

05/KK-TNCN

 1.  
 2.  
 3.  

- Kê khai, nộp tờ khai trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn)

- Kê khai và nộp tờ khai trên hệ thống eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) (Phân hệ dành cho tổ chức không dùng chữ ký số) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) (Phân hệ dành cho tổ chức không dùng chữ ký số)

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

2014,

2013,

2012,

2011,

2010,

2009

Cơ sở giao đại lý bảo hiểm đã khấu trừ tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm

02/KK-BH

02-981/BK-BH

- Kê khai, nộp tờ khai trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn)

- Thực hiện nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến CQT

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

2014,

2013,

2012,

Tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết đã khấu trừ

tiền hoa hồng đại  lý  xổ số

02/KK-XS

02-1/BK-XS

- Kê khai, nộp tờ khai trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn)

- Thực hiện nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến CQT

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

2014,

2013,

2012,

2011,

2010,

2009

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quền thương mại, trúng thưởng và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư

trú

06/KK-TNCN

06-1/BK-TNCN

- Kê khai, nộp tờ khai trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn)

- Thực hiện nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến CQT

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC

ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

Tổ chức chi trả

02TH

- Kê khai, nộp tờ khai trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn)

- Kê khai và nộp tờ khai trên hệ thống eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) (Phân hệ dành cho tổ chức không dùng chữ ký số) hoặc

- Kê khai trên HTKK và gửi qua eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) (Phân hệ dành cho tổ chức không dùng chữ ký số)

Thông tư 92/2015/TT- BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

 

Cấp mã số thuế cho người làm công ăn lương qua Cơ quan chi trả

01-TNCN

 • Dùng công cụ hỗ trợ QTT TNCN để nhập và thực hiện gửi file trên trang TNCN online như hiện tại

Dùng công cụ hỗ trợ QTT TNCN để nhập và thực hiện gửi file trên trang TNCN online như hiện tại

 

 

 • Trường hợp CQCT gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 theo mẫu biểu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính tới CQT và đã được CQT nhận vào ứng dụng TMS trước ngày 23/01/2016, nếu có nhu cầu bổ sung/điều chỉnh thì tiến hành kê khai hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu biểu 05/KK- TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

 

V.Nội dung thực hiện

1.Chuẩn bị thông tin Quyết toán thuế

Để thực hiện được khai quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ, trước hết CQCT cần tiến hành các công tác rà soát và đề nghị cá nhân cung cấp MST như sau:

 • Đối với những người lao động mới hoặc chưa có MST, CQCT đề nghị cá nhân thực hiện đăng ký thuế để được cấp MST.
 • Đối với những người lao động đã có MST nhưng chưa cung cấp cho CQCT đề nghị các cá nhân cung cấp MST cho CQCT.

Những CQCT có khả năng quyết toán hộ cho người lao động là cá nhân cư trú cần:

 • Thông báo đến người lao động để xác định cá nhân nào chỉ nhận thu nhập tại CQCT cần CQCT quyết toán hộ
 • Thu thập bản đăng ký người phụ thuộc, các chứng từ chứng minh khoản giảm trừ đóng bảo hiểm (nếu có), đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có) của người lao động để xác định lại nghĩa vụ thuế cho người lao động

Những CQCT không có khả năng quyết toán hộ cho người lao động không cần thực hiện các công việc trên.

CQCT tập hợp danh sách MST của các cá nhân cùng các thông tin liên quan và cập nhật vào các phần mềm QLNS, hoặc HTKK.

 • Đối với các CQCT có sử dụng phần mềm kế toán, nhân sự (QLNS): cần phải cập nhật thông tin của các cá nhân vào các ứng dụng này để đảm bảo khi kết xuất dữ liệu bảng kê đã có thông tin của người lao động
 • CQCT có thể lấy phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) theo một trong các cách dưới đây:
  • Liên hệ trực tiếp với CQT để lấy phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Truy cập trang http://www.gdt.gov.vn  tải phần mềm HTKK và các Tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng, đối với CQCT đang kê khai hàng tháng, quý, năm cho các loại thuế bằng phần mềm HTKK.

Cài đặt các phần mềm theo hướng dẫn. Nếu có vướng mắc trong việc cài đặt và sử dụng, CQCT có thể liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Lưu ý: MST của người lao động phải cung cấp cho CQCT là mã 10 số

2.Đối với các tờ khai quyết toán, cấp mã số thuế NPT qua CQCT

2.1.Đối với CQCT chưa sử dụng chữ ký số

Bước 1: Kê khai quyết toán thuế

Cách 1: Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK, QLNS):

1.Trường hợp CQCT dùng các phầm mềm hỗ trợ kê khai các tờ khai quyết toán như phần mềm HTKK, QLNS thì thực hiện như sau:

 • Nhập số liệu quyết toán: Sử dụng phần mềm để nhập dữ liệu các tờ khai và bảng kê theo đúng mẫu biểu quy định. Nhập dữ liệu vào các Bảng kê trước. Sau đó, các dữ liệu từ Bảng kê sẽ tự động kết chuyển sang tờ khai quyết toán.
 • In hồ sơ quyết toán: Sử dụng chức năng in trong các phần mềm để in tờ khai và bảng kê phụ lục. Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm tờ khai quyết toán và các bảng kê.
 • Đối với các CQCT sử dụng phần mềm HTKK sẽ in ra tờ khai và bảng kê có mã vạch.
 • Nếu các phần mềm QLNS của CQCT không có chức năng in hồ sơ quyết toán thì CQCT sẽ thực hiện như sau:
  • Sử dụng chương trình QLNS để kết xuất file dữ liệu quyết toán theo định dạng chuẩn của TCT cung cấp (xem Bước 2)
  • Sử dụng Phần mềm HTKK nhận dữ liệu từ file kết xuất đó và in ra tờ khai, bảng kê.
 • In bìa tệp hồ sơ (theo mẫu đính kèm hướng dẫn này): Sử dụng các chức năng in trang bìa của các phần mềm hỗ trợ.

NNT thực hiện tiếp bước 2: Kết xuất dữ liệu ra file

2.Trường hợp CQCT không có khả năng sử dụng phần mềm để kê khai sẽ thực hiện:

 • CQCT có thể tải các mẫu tờ khai quyết toán tại trang điện tử http://www.gdt.gov.vn và in các mẫu hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để lấy mẫu tờ khai để khai. Khai đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu trên tờ khai và bảng kê theo hướng dẫn kê khai theo quy định hiện hành.

Cách 2: Kê khai trực tuyến trên hệ thống etax (thuedientu.gdt.gov.vn) phân hệ dành cho tổ chức không sử dụng chữ ký số:

 • Nhập dữ liệu các tờ khai và bảng kê theo đúng mẫu biểu quy định
 • Kết xuất file quyết toán dạng xml. NNT sử dụng chức năng in hồ sơ trên ứng dụng iTaxviewer để in hồ sơ khai quyết toán thuế.
 • Gửi tờ khai và bảng kê đến CQT

NNT thực hiển tiếp bước 4 Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Bước 2: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi kê khai bằng các phần mềm, CQCT thực hiện:

 • Kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quy định.
 • CQCT có thể sử dụng phần mềm HTKK do TCT cung cấp để kiểm tra định dạng, cấu trúc cũng như các sai sót dữ liệu của file đã kết xuất. Phần mềm HTKK và các tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể tải tại trang điện tử  http://gdt.gov.vn

Lưu ý: CQCT kiểm tra số liệu khớp giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Bước 3: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 2 ở trên, CQCT có thể gửi file đến cơ quan thuế theo các cách sau:

 • Gửi qua mạng internet: CQCT truy cập trang http:// thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ dành cho tổ chức không sử dụng chữ ký số), sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB.Tuy nhiên, CQT khuyến khích CQCT gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.

Bước 4: Nộp hồ sơ quyết toán đến CQT

CQCT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đối với CQCT có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp cùng với hồ sơ giấy.
 • Đối với CQCT chỉ gửi hồ sơ giấy không sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 5: Theo dõi kết quả gửi file

Sau khi gửi hồ sơ quyết toán, file dữ liệu, CQCT truy cập vào cổng thông tin điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn để theo dõi kết quả gửi tệp dữ liệu (hoàn thành, bổ sung…) (Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng trên địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn)

Bước 6: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh từ CQT, CQCT thực hiện điều chỉnh lại số liệu quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Theo trình tự thực hiện từ Bước 1 đến Bước 5 ở trên.

Cách kê khai điều chỉnh theo hướng dẫn kê khai của TCT và trong tài liệu hướng dẫn của các phần mềm.

2.2.Đối với CQCT sử dụng chữ ký số

CQCT bắt buộc truy cập vào cổng thông tin điện tử http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn để gửi dữ liệu cho CQT theo tài liệu hướng dẫn của phần mềm iHTKK, tại cổng thông tin điện tử dành cho đối tượng sử dụng chữ ký điện tử

 • Với trường hợp file dữ liệu có dung lượng lớn mà phân mềm HTKK không kết xuất thì CQCT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ.

3. Đối với hồ sơ đăng ký cấp MST qua CQCT mẫu 01/TNCN

 • CQCT vẫn thực hiện gửi hồ sơ đăng ký cấp MST trên web TNCN online (https://www.tncnonline.com.vn) phân hệ đăng ký thuế và thực hiện theo quy trình hướng dẫn của tài liệu TNCN-Tai lieu quy trinh DKT cho CQCT

VI.Trường hợp CQCT đã gửi qua mạng các hồ sơ quyết toán bằng trang TNCN online (tncnonline.com.vn)

CQCT thực hiện mang hồ sơ giấy đến CQT và cung cấp thông tin file đã được gửi qua mạng trên trang TNCN online để được Cơ quan thuế hỗ trợ xử lý.

CQCT vẫn có thể tra cứu các hồ sơ đã nộp trên trang TNCN online.

VII.Cung cấp thông tin để hỗ trợ các cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với CQT

 • Phần mềm HTKK có hỗ trợ các chức năng in số liệu thu nhập đã trả, giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc và số thuế đã khấu trừ của từng người lao động trong năm để cung cấp thông tin cho các cá nhân thực hiện khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế. Mẫu cung cấp thông tin được in ra theo các chỉ tiêu trên tờ khai và bảng kê phụ lục của tờ khai quyết toán thuế TNCN của cá nhân (mẫu 02/QTT-TNCN và phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN). Các cá nhân có thể tham khảo các thông tin này khi khai quyết toán thuế TNCN với CQT.
 • Khi các cá nhân có yêu cầu hoặc sau khi hoàn thành việc chi trả trong năm và quyết toán số thuế TNCN, CQCT sử dụng chức năng in thông tin hỗ trợ quyết toán thuế TNCN cho người lao động để in và cung cấp thông tin hỗ trợ người lao động thực hiện khai quyết toán thuế. Để có thể in được các thông tin này, CQCT cần phải cập nhật đầy đủ số liệu bảng kê thu nhập 05-1/BK-QTT- TNCN trước khi in.

 

 

BÌA TỆP

HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ

(Dùng cho các tổ chức, cá nhân nộp HS quyết toán thuế TNCN có gửi file dữ liệu)

 

Mã số thuế: (tự điền TT nếu in từ UD HTKK)

Tên tổ chức/cá nhân chi trả: (tự điền TT nếu in từ HTKK)

 

 

 Hồ sơ QT bao gồm:

 

 • 05/QTT-TNCN,  Các bảng kê
 • 02/QTT-TNCN,  Các bảng kê
 • 05/DS-TNCN
 • 05/KK-TNCN, Các bảng kê
 • 02/KK-BH ,      Các bảng kê
 • 02/KK-XS ,     Các bảng kê
 • 06/KK-TNCN ,     Các bảng kê
 • 08B/KK-TNCN
 • 09/KK-TNCN,  Các bảng kê
 • 13/KK-TNCN,  Các bảng kê
 • Mẫu QT khác và các bảng kê (NNT tự ghi mẫu tờ khai quyết toán bên dưới)

…………………………………………………………………………………………

 

 Hình thức gửi File (Chỉ gửi file theo 1 hình thức cho tất cả các file tờ khai).

 

 • Qua mạng internet, Trực tiếp, Bưu điện

Bình luận

Change title to update and save instantly!