Tài liệu hướng dẫn cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

CÁ NHÂN THỰC HIỆN

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2017

                  (Dùng cho giai đoạn thí điểm)

 

 

 1. Phạm vi áp dụng
 • Tài liệu này áp dụng đối với các cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017.
 1. Từ viết tắt
  • TCT: Tổng cục thuế
  • CQT: Cơ quan thuế
  • ĐKT: Đăng ký thuế
  • QTT: Quyết toán thuế
  • MST: Mã số thuế
  • NNT: Người nộp thuế
  • TNCN: Thu nhập cá nhân
  • CQCT: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
 2. Giải thích từ ngữ
  • Cơ quan chi trả thu nhập (CQCT) là các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền theo quy định tại khoản 1, điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.
  • File dữ liệu QTT: lưu các thông tin tờ khai, bảng kê quyết toán dạng dữ liệu điện tử theo định dạng chuẩn của TCT ban hành.
  • Hồ sơ quyết toán: bao gồm các tờ khai, bảng kê quyết toán thuế bằng giấy, có mã vạch hoặc không có mã vạch.
  • HTKK: Là phần mềm của TCT cung cấp cho NNT, nhằm hỗ trợ nhập dữ liệu kê khai thuế và in tờ khai quyết toán có mã vạch, kết xuất file dữ liệu theo định dạng chuẩn cho các loại thuế, trong đó có thuế TNCN.
  • iHTKK: Là phần mềm của TCT cung cấp nhằm hỗ trợ NNT là Doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số nộp hồ sơ khai thuế (trong đó bao gồm các tờ khai quyết toán thuế, TNCN) qua mạng mà không cần gửi tờ khai giấy.
  • eTax: Là hệ thống dịch vụ thuế điện tử sẽ dần thay thế hệ thống iHTKK nhằm hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức có chữ ký số; tổ chức, cá nhân không sử dụng chữ ký số. Đối với NNT có sử dụng chữ ký số nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thì không cần gửi hồ sơ giấy.
  • Phần mềm Kế toán, Quản lý nhân sự (gọi tắt là QLNS): Là các ứng dụng phần mềm kế toán, nhân sự, tiền lương, hoặc các phần mềm ho trợ kê khai khác mà các CQCT đang sử dụng và có các tính năng kết xuất thông tin quyết toán thuế TNCN ra các tệp dữ liệu điện tử theo định dạng chuẩn của CQT và ho trợ chức năng in các tờ khai quyết toán thuế TNCN và bảng kê.
 3. Phạm vi áp dụng
  • Tài liệu này áp dụng đối với các cá nhân thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế 2017 hoặc khai quyết toán thuế TNCN nộp chậm, điều chỉnh cho các kỳ tính thuế 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
  • Các mẫu biểu kê khai quyết toán thuế TNCN bao gồm các mẫu biểu quy định như sau:

 

Kỳ tính thuế

Đối tượng

Mẫu tờ khai

Cách thực hiện

Theo quy định của Thông tư

Từ 2015 – đến nay

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiên công, tiền thù lao và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền

công.

02/QTT-TNCN

 - Kê khai và nộp tờ khai trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn (Phân hệ dành cho Cá nhân)

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính

2014,

2013,

2012,

2011,

2010,

2009

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiên công, tiền thù lao và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công. Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

09/KK-TNCN

09-1/PL-TNCN

09-2/PL-TNCN

09-3/PL-TNCN

- Kê khai và nộp tờ khai trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn (Phân hệ dành cho Cá nhân)

Thông   tư 156/2013/TT-BTC

2014,

2013,

2012,

2011,

2010,

2009

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký với cơ quan thuế nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% tính trên thu nhập theo mẫu số 15/ĐK-

TNCN

13/KK-TNCN

13-1/BK-TNCN

- Kê khai và nộp tờ khai trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn (Phân hệ dành cho Cá nhân)

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

2014,

2013,

2012,

2011,

2010,

2009

Cá nhân kinh doanh, cá nhân đứng tên đại diện cho nhóm kinh doanh lập hồ

08B/KK-TNCN

- Thực hiện nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến CQT

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 • Trường hợp cá nhân gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 theo mẫu biểu 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính tới CQT và đã được CQT nhận vào ứng dụng TMS trước ngày 23/01/2016, nếu có nhu cầu cần bổ sung/điều chỉnh thì tiến hành kê khai hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu biểu 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
 1. Các bước thực hiện quyết toán

Bước 1: Chuẩn bị

 • Đối với các cá nhân chưa được cấp MST cần làm các thủ tục đăng ký thuế để được cấp MST.
 • Để thực hiện khai quyết toán thuế TNCN các cá nhân cần tập hợp các thông tin về thu nhập, các khoản giảm trừ (bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ gia cảnh...), thuế TNCN đã tạm nộp, đã tạm khấu trừ. Để thu thập được các thông tin này, các cá nhân có thể yêu cầu CQCT cấp chứng từ khấu trừ hoặc cung cấp các thông tin thu nhập mà CQCT đã trả và số thuế đã khấu trừ trong năm.
 • Cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thuế hoặc truy cập trang điện tử http://gdt.gov.vn, hoặc http://www.gdt.gov.vn để tải phần mềm kê khai quyết toán HTKK, các Tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng.
 • Thực hiện cài đặt phần mềm theo hưỡng dẫn. Nếu có vướng mắc trong việc cài đặt và sử dụng, cá nhân có thể đề nghị CQCT hoặc liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của CQT để được trợ giúp.

Bước 2: Kê khai quyết toán thuế

Cách 1: Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK):

1.Trường hợp cá nhân dùng phầm mềm HTKK để kê khai quyết toán thuế TNCN thì thực hiện như sau:

 • Nhập số liệu quyết toán: để nhập dữ liệu cho tờ khai và bảng kê quyết toán sử dụng của các phần mềm ho trợ kê khai sẽ ho trợ tự động tổng hợp và tính thuế từ các bảng kê lên tờ khai. Vì vậy các cá nhân thực hiện khai đủ các thông tin trên các bảng kê trước là đã có được các tờ khai quyết toán thuế đầy đủ và chính xác.
 • In hồ sơ quyết toán: Sử dụng chức năng in trong các phần mềm để in tờ khai và bảng kê phụ lục. Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm tờ khai quyết toán và bảng kê theo quy định
 • In bìa tệp hồ sơ (theo mẫu đính kèm hưỡng dẫn này): Sử dụng các chức năng in trang bìa của các phần mềm hỗ trợ.

NNT thực hiện tiếp bước 3: Kết xuất dữ liệu ra file

2.Trường hợp cá nhân không có khả năng sử dụng phần mềm để kê khai:

 • Cá nhân có thể tải các mẫu tờ khai quyết toán tại trang điện tử http://www.gdt.gov.vn và in các mẫu hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để lấy mẫu tờ khai để khai. Khai đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu trên tờ khai và bảng kê theo hướng dẫn kê khai theo quy định hiện hành.

Cách 2: Trường hợp Cá nhân thực hiện kê khai trực tuyến trên hệ thống eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) phân hệ Cá nhân thì:

 • Nhập dữ liệu các tờ khai và bảng kê theo đúng mẫu biểu quy định
 • Kết xuất file quyết toán dạng xml. NNT sử dụng chức năng in hồ sơ trên ứng dụng iTaxviewer để in hồ sơ khai quyết toán thuế.
 • Gửi tờ khai và bảng kê đến CQT

NNT thực hiện tiếp bước 5: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Bước 3: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện:

 • Kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quy định.

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Bước 4: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 3, NNT có thể gửi file đến cơ quan thuế theo một trong hai cách sau:

 • Gửi qua mạng internet: NNT truy cập trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN), sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích Cá nhân gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.

Bước 5: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • NNT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy.
 • Đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 6: Theo dõi kết quả gửi file

Bước 7: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Các bước thực hiện bắt đầu từ Bước 1 đến Bước 6.

Lưu ý: Ghi nhớ tên file điều chỉnh để copy hoặc gửi đúng tệp dữ liệu đã điều chỉnh.

 1. Trường hợp cá nhân đã gửi qua mạng các hồ sơ quyết toán trên trang TNCN online cũ (tncnonline.com.vn)

Cá nhân thực hiện mang hồ sơ giấy đến CQT và cung cấp thông tin file đã được gửi qua mạng trên trang TNCN online để được Cơ quan thuế hỗ trợ xử lý.

 

BÌA TỆP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ

(Dùng cho các tổ chức, cá nhân nộp HS quyết toán thuế TNCN có gửi file dữ liệu)

 

 

Mã số thuế: (tự điền TT nếu in từ HTKK)

Tên tổ chức/cá nhân chi trả: (tự điền TT nếu in từ HTKK)

 

Hồ sơ QT bao gồm:

 

 • 05/QTT-TNCN,  ฀ Các bảng kê
 • 02/QTT-TNCN,  ฀ Các bảng kê
 • 05/DS-TNCN
 • 05/KK-TNCN, ฀ Các bảng kê
 • 02/KK-BH ,      ฀ Các bảng kê
 • 02/KK-XS ,     ฀ Các bảng kê
 • 06/KK-TNCN , ฀ Các bảng kê
 • 08B/KK-TNCN
 • 09/KK-TNCN,  ฀ Các bảng kê
 • 13/KK-TNCN,  ฀ Các bảng kê
 • Phụ lục 25/MGT-TNCN
 • Mẫu QT khác và các bảng kê (NNT tự ghi mẫu tờ khai quyết toán bên dưới)

…………………………………………………………………………………………

Hình thức gửi File (Chỉ gửi file theo 1 hình thức cho tất cả các file tờ khai).

 • Qua mạng internet, ฀ Trực tiếp, ฀ Bưu điện

Bình luận

Change title to update and save instantly!